Oppgradering av prosjekter i Byggeweb
I Byggeweb så oppgraderer vi for tiden alle prosjekter på nattestid, dvs. mellom 21:00 og 06:30. I dette tidsrommet kan enkeltprosjekter være utilgjengelig i korte eller lengre tidsrom.
Store prosjekter som vil medføre nedetid over lengre tid vil gjennomføres i løpet av en helg og vil bli kontaktet.

Ta kontakt med BIM2Share Support dersom du har spørsmål, eller dersom du vet at det jobbes i prosjektet på natten.

Logo

1. Taushetsplikt

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) av 10. februar 1967 har i §13 bestemmelser om taushetsplikt:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

 1. noens personlige forhold, eller
 2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

For overtredelser av denne bestemmelse kommer § 121 i den alminnelige straffelov av 2 mai 1902 til anvendelse».


2. Administrasjon og opplæring

 • Den enkelte har ansvar for å melde fra om rettigheter til eSAM som ikke er i henhold til de relle behov til eSAM brukerstøtte
 • Passordet skal snarest byttes ved mistanke om at det er blitt kjent (meld fra til eSAM brukerstøtte)
 • Den enkelte har ansvar for å melde fra til Bane NOR om en ikke har mottatt tilstrekkelig opplæring eller har tilstrekkelig kompetanse til å benytte ekstern samhandlingsløsning.

3. Bruk av utstyr tilknyttet ekstern samhandlingsløsning

 • Personlig utstyr som benyttes mot eksternt samhandlingsløsningen skal ha tilstrekkelig sikkerhet, herunder skal passord være strengt personlig
 • Personlig utstyr skal ha aktivert skjermlås med maksimalt 5 minutter aktiveringstid
 • Personlig utstyr med tilgang til Bane NOR sin samhandlingsløsning skal ikke benyttes av andre enn autoriserte brukere
 • Filer fra Bane NORs samhandlingsløsning skal ikke lastes ned på personlig utstyr eller på annen måte lagres eller videresendes
 • Informasjon som sendes til printer skal gjøres forsvarlig slik at ikke uvedkommende får tilgang til informasjon
 • Den enkelte er ansvarlig for at personlig utstyr ikke har uautorisert programvare
 • Dersom nettbrett benyttes er brukeren ansvarlig for at ukrypterte trådløse nettverk ikke benyttes

4. Sletting eller kassering av lagringsmedier

IKT-utstyr, som PC-er, minnepinner, eksterne disker og annet datautstyr med lagrings-media, skal leveres inn til autorisert enhet for sletting av informasjon og programvare, når utstyret ikke lenger benyttes.

5. Rapportering av sikkerhetsbrudd eller hendelser

Brukere skal straks melde brudd eller mistanke om avvik på informasjonssikkerheten til Forvaltningssekretariatet for eSAM (eSAM-Forvaltning@banenor.no).

For mer informasjon, kontakt

Steinar Øien
Fagsjef dokumentstyring i prosjekter i Bane NOR,
mobiltelefon 901 78 488

Jarle Braathen
Daglig leder i BIM2Share AS,
mobiltelefon 928 26 183